Cégünkről

Hivatásunk a PB-gáz!

Tájékoztató az E-számláról

Üzleti Alapelvek

A Prímaenergia Zrt. (továbbiakban: Társaság) Üzleti Alapelvei abból a célból kerültek megfogalmazásra, hogy segítséget nyújtsanak a Társaság munkavállalói számára a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és magatartási szabályoknak való megfelelésben. Az Üzleti Alapelvek köre azonban ennél többet jelent számunkra, mivel azt is megmutatja, hogy alapértékeink és a vezetői készségek alkalmazása milyen módon befolyásolja magatartásunkat és döntéshozatalunkat, annak érdekében, hogy munkavégzésünk során mindig helyesen cselekedjünk, tisztességesen, őszintén és becsületesen dolgozzunk.

Üzleti Alapelveink:

 • Szigorúan különbséget teszünk a személyes érdekek és a vállalat érdekei között.
 • Senkinek sem ajánlunk olyan juttatást vagy kedvezményt, amelyet nem tudunk igazolni.
 • Nem használjuk pozíciónkat személyes előnyök szerzésére.
 • Minden vállalati információt bizalmasan kezelünk.
 • Tiszteletben tartunk minden jogi feltételt és szabályozást.
 • Mindenkit egyenlően kezelünk.
 • Tisztességes munkáltatók vagyunk.
 • Betartjuk a tisztességes verseny szabályait.

Az Üzleti Alapelvek alkalmazásáról munkavállalóink éves tréning keretében tájékoztatást és gyakorlati útmutatót kapnak.

Bejelentés az Üzleti Alapelvek megsértése esetén:

Munkavállalóink, valamint kívülálló harmadik személyek (pl: vevők, szolgáltatást nyújtók, más üzleti partnerek) részére is lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Üzleti Alapelveket sértő eseteket bejelentés formájában Társaságunk tudomására hozzák.

A bejelentéseket minden egyes esetben bizalmasan kezeljük és a bejelentések kivizsgálása során a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései szerint járunk el.

Amennyiben Ön az Üzleti Alapelveink megsértését észleli, bejelentését az alábbi e- mail címen nyújthatja be: panasz@primaenergia.hu.

Eljárásrend a bejelentések kivizsgálása esetén:

Amennyiben bejelentés érkezik Társaságunkhoz, azt a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs 30 napon belül (indokolt esetben a bejelentő tájékoztatása mellett 3 hónapon belül) kivizsgálja a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 15. és 16. §-ban foglaltak szerint.

A bejelentési rendszerbe a Társaság munkavállalói, valamint azzal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik. A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

 • a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
 • a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs a vizsgálat kezdetekor részletesen tájékoztatja a bejelentőt a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, továbbá az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A vizsgálat során a bejelentő jogi képviselő igénybevételére jogosult. Kivételes esetben – ha a bejelentő azonnali tájékoztatása meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását – a bejelentő tájékoztatására később is sor kerülhet a vizsgálat során. A compliance ügyekkel foglalkozó munkatársat és a vizsgálatban résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség terheli a vizsgálat befejezéséig.

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján a bejelentés nem dönthető el, a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs további információkat kér a bejelentőtől.

Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedést nem igényel, akkor a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, majd a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli a bejelentéssel kapcsolatos adatokat.

Érdemi bejelentés esetén vizsgálat indul. Ha az ügy nem minősül compliance esetnek, de további vizsgálat szükséges, a bejelentés az illetékes szervezeti egységhez kerül átadásra. A bejelentéseket a Prímaenergia Zrt. erre kijelölt bizottsága vizsgálja ki. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése szükséges, abban az esetben a Prímaenergia Zrt. rendőrségi feljelentést kezdeményez.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem minősül bűncselekménynek, de sérti a Társaság által meghatározott munkaviszonyra vonatkozó magatartási szabályokat, akkor a Társaság a Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatói intézkedést alkalmazhat a munkavállalóval szemben. A bejelentést kivizsgáló bizottság kijelöli a vizsgálatot lefolytató vizsgálóbizottságot az ügy jellegéhez igazodóan. A vizsgálat során a bepanaszolt személy meghallgatásra

kerül. A bejelentést kivizsgáló bizottság a vizsgálati jelentés alapján elkészíti döntési javaslatát. Az ügyről a Társaság igazgatói testülete dönt. A döntésről a bejelentőt és compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs értesíti. A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatokat a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs legfeljebb a vizsgálat lezárásáig, valamint az esetleges intézkedés megtételéig, vagy a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezelheti.

A bejelentés során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban bővebb felvilágosítást a https://www.primaenergia.hu/informaciok/adatvedelem oldalon talál.

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00