Cégünkről

Hivatásunk a PB-gáz!

Tájékoztató az E-számláról

Üzleti Alapelvek

A Prímaenergia Zrt. (továbbiakban: Társaság) Üzleti Alapelvei abból a célból kerültek megfogalmazásra, hogy segítséget nyújtsanak a Társaság munkavállalói számára a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és magatartási szabályoknak való megfelelésben. Az Üzleti Alapelvek köre azonban ennél többet jelent számunkra, mivel azt is megmutatja, hogy alapértékeink és a vezetői készségek alkalmazása milyen módon befolyásolja magatartásunkat és döntéshozatalunkat, annak érdekében, hogy munkavégzésünk során mindig helyesen cselekedjünk, tisztességesen, őszintén és becsületesen dolgozzunk.

Üzleti Alapelveink:

 • Szigorúan különbséget teszünk a személyes érdekek és a vállalat érdekei között.
 • Senkinek sem ajánlunk olyan juttatást vagy kedvezményt, amelyet nem tudunk igazolni.
 • Nem használjuk pozíciónkat személyes előnyök szerzésére.
 • Minden vállalati információt bizalmasan kezelünk.
 • Tiszteletben tartunk minden jogi feltételt és szabályozást.
 • Mindenkit egyenlően kezelünk.
 • Tisztességes munkáltatók vagyunk.
 • Betartjuk a tisztességes verseny szabályait.

Az Üzleti Alapelvek alkalmazásáról munkavállalóink éves tréning keretében tájékoztatást és gyakorlati útmutatót kapnak.

Bejelentés az Üzleti Alapelvek megsértése esetén:

Munkavállalóinknak, valamint kívülálló harmadik személyeknek (pl: vevők, szolgáltatást nyújtók, más üzleti partnerek) beleértve a 2023. évi XXV. törvény 20.§ (2) és (3) bekezdésében felsorolt személyeknek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Üzleti Alapelveket sértő eseteket bejelentés formájában Társaságunk tudomására hozzák.

A bejelentéseket minden egyes esetben bizalmasan kezeljük és a bejelentések kivizsgálása során a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései szerint járunk el.

Amennyiben Ön az Üzleti Alapelveink megsértését észleli, bejelentését az alábbi e-mail címen nyújthatja be: panasz@primaenergia.hu. Ezen az e-mail címen a 2023. évi XXV. törvény 20.§ (1) bekezdése alapján jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt is be lehet jelenteni. Felhívjuk a figyelmét a jóhiszemű bejelentés követelményére. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy mint bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, és ezzel bűncselekményre vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az ezen eljárások lefolytatására jogosult szerv, hatóság vagy személy részére át kell adnunk. Amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy a rosszhiszemű bejelentés vagy a közölt valótlan információ másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek, hatóságnak vagy személynek kérelmére át kell adjuk.

Eljárásrend a bejelentések kivizsgálása esetén:

Amennyiben bejelentés érkezik Társaságunkhoz, annak kézhezvételétől számított 7 napon belül a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs a bejelentés megtételéről  visszaigazolást küld a bejelentő számára. A bejelentést a compliance ügyekkel  foglalkozó munkatárs 30 napon belül (indokolt esetben a bejelentő tájékoztatása mellett 3 hónapon belül) kivizsgálja a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény 22.§ – 25. §-iban foglaltak szerint.

A bejelentési rendszerbe a Társaság munkavállalói, valamint azzal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan kívülálló személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik. A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

 • a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
 • a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap elteltét követően tette meg a bejelentő,
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs a vizsgálat kezdetekor részletesen tájékoztatja a bejelentőt a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, továbbá az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A vizsgálat során a bejelentő jogi képviselő igénybevételére jogosult. Kivételes esetben – ha a bejelentő azonnali tájékoztatása meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását – a bejelentő tájékoztatására később is sor kerülhet a vizsgálat során. A compliance ügyekkel foglalkozó munkatársat és a vizsgálatban résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség terheli a vizsgálat befejezéséig.

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján a bejelentés nem dönthető el, a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs további információkat kér a bejelentőtől.

Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedést nem igényel, akkor a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, majd a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli a bejelentéssel kapcsolatos adatokat.

Érdemi bejelentés esetén vizsgálat indul. Ha az ügy nem minősül compliance esetnek, de további vizsgálat szükséges, a bejelentés az illetékes szervezeti egységhez kerül átadásra. A bejelentéseket a Prímaenergia Zrt. erre kijelölt bizottsága vizsgálja ki. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése szükséges, abban az esetben a Prímaenergia Zrt. rendőrségi feljelentést kezdeményez.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem minősül bűncselekménynek, de sérti a Társaság által meghatározott munkaviszonyra vonatkozó magatartási szabályokat, akkor a Társaság a Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatói intézkedést alkalmazhat a munkavállalóval szemben. A bejelentést kivizsgáló bizottság kijelöli a vizsgálatot lefolytató vizsgálóbizottságot az ügy jellegéhez igazodóan. A vizsgálat során a bepanaszolt személy meghallgatásra kerül. A bejelentést kivizsgáló bizottság a vizsgálati jelentés alapján elkészíti döntési javaslatát. Az ügyről a Társaság igazgatói testülete dönt. A döntésről a bejelentőt és compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs értesíti. A bejelentéssel kapcsolatos személyes adatokat a compliance ügyekkel foglalkozó munkatárs legfeljebb a vizsgálat lezárásáig, valamint az esetleges intézkedés megtételéig, vagy a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezelheti.

A bejelentés során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban bővebb felvilágosítást a https://www.primaenergia.hu/informaciok/adatvedelem  oldalon talál.


 Panasz Adatkezelési tájékoztató - hatályos 2023.07.10-től


Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00