Információk

Impresszum

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.primaenergia.hu

Jelen dokumentum tartalmazza a Prímaenergia Zrt. mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.primaenergia.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlap igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely a kezdőoldalon közvetlenül elérhető.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név:

Prímaenergia Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Alíz utca 3.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

Képviselő:

Morvai Tamás elnök- vezérigazgató

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-041837

Bejegyző cégbíróság: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

10735590-2-44

E-mail címek:

primaenergia@primaenergia.hu

vevoszolgalat@primaenergia.hu

Telefonszámok:

+36 1 209 9900 

+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

 

1. HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1.1. Igénybevétel feltételei 1.1.1. A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.  1.1.2. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1.2. Felelősség 1.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 1.2.2. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.  1.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.  1.2.4. A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.  1.2.5. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 1.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 1.2.7. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

1.3. Szerzői jogok 1.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért. 1.3.2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. 1.3.3. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 1.3.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.primaenergia.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.  2. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

2.1. Panaszügyintézés helye Felhasználó a Szolgáltató Honlapon tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:

Prímaenergia Zrt., 1117 Budapest, Alíz utca 3.

Telefonszám:

+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

E-mail:  

vevoszolgalat@primaenergia.hu

2.2. Panaszügyintézés módja Szolgáltató, a kifogás 2.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket. 2.3. Panaszügyintézés ideje Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 2.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:30-16:30 óra között fogadja. 2.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára: -    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,  -    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése; -    Bírósági eljárás kezdeményezése.

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

3.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át. Kapcsolat Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése vagy észrevétele van Szolgáltató Honlapjával kapcsolatban, Szolgáltató ügyfélszolgálatával, az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni: Prímaenergia Ügyfélszolgálat:

Név:

Prímaenergia Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Alíz utca 3.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-041837

Bejegyző cégbíróság: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

10735590-2-44

E-mail címek:

primaenergia@primaenergia.hu

vevoszolgalat@primaenergia.hu

Telefonszámok:

+36 1 209 9900 

+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. május 4.

Az Általános Szerződési Feltételeket a weboldal aljára görgetve, a Dokumentumok közül tudja letölteni.

Általános szerződési feltételek a www.primaenergia.hu honlapon, a Prímaenergia mobil applikációval vagy telefonon leadott gázpalack töltet megrendelésére

Általános szerződési feltételek a Prímaenergia.hu honlapon/ mobil applikációval vagy telefonon leadott gázpalack töltet  megrendelésére.

 

 • Definíciók:
  • Gázpalack töltet megrendelés: A Prímaenergia.hu honlapon található online felület, ahol leadható gáztöltet megrendelés,  melyen a megrendelő köteles megadni a palack töltet szállítási címet és  megvásárolni kívánt palacktöltet típusát, továbbá a  megrendelt mennyiséget valamint a telefonos elérhetőségét. A megrendelés leadása történhet közvetlenül telefonon is az alábbi elérhetőségen: 06-80/45-50-50 vagy 06-20/533-3333.
  • Megrendelő: a Prímaenergia.hu honlapon megrendelést leadó jogi vagy természetes személy (megrendelő), a gáztöltetet  kifizető és átvevő.
  • PrímaGázfutár: a gázpalackot helyszínre szállító, előtte telefonos kapcsolatot felvevő és a gáztöltetről számlát kiállító Prímaenergia Zrt alkalmazott.
  • Palackértékesítő: Székhely: Prímaenergia Zrt.1117 Budapest, Alíz utca 3.
 • A megrendelés érvényessége:
  • A megrendelés érvényessége a leadástól számított 14 naptári nap. A ki nem szállított megrendelések érvényessége automatikusan megszűnik.
  • A megrendelt palackokat 14 munkanapon belül szállítja ki a palackértékesítő.
  • A ki nem szállított megrendelésekből adódó károkért a palackértékesítő nem vállal felelősséget.
 • Megrendelés menete online:
  • A megrendelő jelzi a primaenergia.hu honlapon vagy mobil applikációs felületen igényét,(megrendelését), melynek a következő lépései vannak:
   • A megrendelő kiválasztja a szállítandó palacktöltet típusát.
   • Megadja a palack fizikai kiszállítási pontjának (szállítási cím) települési irányító számát.
   • A rendszer azonnal ellenőrzi, hogy az adott településen van-e házhozszállítási szolgáltatás.
   • A házhozszállítási szolgáltatás ellenőrzése után a vevő köteles megadni a számlázási nevet, címet és a rendelt töltet mennyiségét, valamint elfogadni az adatvédelmi nyilatkozatot és ÁSZ F-et.
   • A megrendelést a megrendelem gomb megnyomásával zárja le.
 • Megrendelés menete telefonos megrendelés esetén:
  • A megrendelő hívja a Prímagázfutárt a 06-80/45-50-50 vagy 06-20/533-3333-as számon, az ország bármely pontjáról.
  •  Kapcsolás után telefonján beüti a szállítási irányítószámát és a rendszer kapcsolja a megrendelőhöz legközelebbi Prímagázfutárt.
  • A gázfutár a telefonon történt rendelést a 2. pont szerinti érvényességgel rögzíti a szállítási rendszerben.
 • A megrendelt termék ára:
  • A palacktöltetek bruttó egységárai  megrendeléskor a rendelői felületen megtalálhatóak. Felek rögzítik, hogy a tárgyévi árak minden naptári év 2. hónapjától kezdődően az előző évre megállapított  éves infláció mértékének megfelelően automatikusan módosulnak. A Prímaenergia Zrt. jogosult pótdíjat felszámítani az általa nem befolyásolható költségtényezők megtérülése céljából (pl: üzemanyag, nyersanyag, környezetvédelmi díjak emelkedése esetén.
  •  Az ÁSZF 5.4 pont alapján történő helyszíni fizetés és számla elkészítés a megrendelés időpontjában érvényes egységáron történik a megrendelés érvényességi idején belüli töltetkiszállítás esetén.
 • A megrendelt palack töltetek kiszállítása:
  • A megrendeléskor rögzített telefonszámon a területileg illetékes gázfutár a megrendelés leadását követő 24 órán belül munkaidőben (H-P 8.00-16.00 óra között) felhívja a megadott telefonszámot. Amennyiben csak üzenetrögzítő jelentkezik be, akkor hangüzenetet hagy.  Ha nincs üzenetrögzítő szolgáltatás a Megrendelő telefonszámához rendelve, akkor SMS-t küld (csak SMS képes telefonszámok esetén - mobilszám), melyben közli közvetlen mobiltelefonszámát.
  • Amennyiben sikeresen megtörtént a kapcsolatfelvétel, a gázfutár az előre egyeztetett időpontban (munkanapokon H-P 8.00-16.00 óra között), a telefonon történt kapcsolatfelvételtől számított 14 munkanapon belül kiszállítja a megrendelést leadó jogi vagy természetes személynek a gázpalack töltetet.
  • A szállításkor átadja a gázpalack töltetet és elveszi a csere üres palacktestet, valamint elkészíti és átadja a számlát  a megrendelő részére.
  • A megrendelő a helyszínen fizeti ki a megrendelt töltetek értékét a számlán szereplő egységár alapján. A kifizetés történhet készpénzzel és bankkártyával.
  • A palack fizikai átadásakor köteles megadni a megrendelő a számlázási adatokat (számlázási nevét, számlázási címét és szükség esetén adószámát) mely a számlán feltüntetésre kerül.
  • Amennyiben a megrendelő nem tud adni a megrendelt palacktípus szerinti üres palacktestet, vagy nem adja meg számlázási adatait a helyszíni számla elkészítésére, agázfutár megtagadja a palacktöltet átadását.
 • Reklamáció, jogviták rendezése:
  • A palacktesttel és gáztöltettel kapcsolatban a házhozszállítást végző gázfutárnál élhet a megrendelő reklamációs jogával. Panaszbejelentés módja telefonon a +3620 533 3333 Príma Gázfutár telefonszámon. Palack reklamációt a Palackreklamációs jegyzőkönyv kitöltésével, a vásárlási bizonylat (számla) és a záró fólia bemutatása esetén áll módunkban kivizsgálni. Panaszügyintézés ideje: hétköznapokon 8:30-16:30 óra között.
  • A Prímaenergia Zrt. a reklamáció 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül - érdemben válaszol megrendelő panaszára, megjelölve  jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
  • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: amennyiben a Prímaenergia Zrt. és megrendelő között esetlegesen fennálló vita Prímaenergia Zrt.- vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:
   • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
   • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
   • Bírósági eljárás kezdeményezése
  • A mindenkor hatályos online megrendelésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a www.primaenergia.hu honlapon.
 • ÁSZF hatálya, módosítása:
  • Az Általános Szerződési Feltételek 2019.12.01. napjától lépnek hatályba.
  • A Prímaenergia Zrt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelők előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első megrendelés alkalmával válnak hatályossá a megrendelővel szemben.
  • A gázfutár kiszállítási kötelezettsége emeletes épület esetén a főbejáratig, családi ház esetén a kertkapuig tart. Külterületi ingatlanok esetén csak akkor köteles bevinni a gázfutár a palackot az ingatlan területére, ha az útviszonyok ezt megengedik és a kiszállítás nem veszélyezteti a gázfutár és a szállító jármű épségét.
 • Adatvédelmi rendelkezések
  • Felek megállapítják, hogy közöttük szerződéses jogviszony fennállta okán bizonyos adatok cseréje történik, melynek során a Prímaenergia Zrt. és értékesítő hely a másik fél adatait kezeli. A Prímaenergia Zrt. jogosult az adatkezelésre.
  • Megrendelő adatai személyes adatnak minősülnek. A Prímaenergia Zrt. által kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, (mobil)telefonszám, amelyeket  kereskedelmi, adminisztrációs és logisztikai nyilvántartási célból, fogyasztói elégedettség vizsgálat érdekében tart nyilván és kezel a Prímaenergia Zrt.
  • Az adatkezelés célja: a szerződéses kötelezettségek teljesítése illetve azok elősegítése, a vásárlás dokumentálása, megrendelés teljesítése, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.
  • Az adatkezelés jogalapja a Megrendelő önkéntes hozzájárulása. A Gázpalack töltet megrendelésével a Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
  • Az adatkezelés időtartama a számviteli előírások alapján 8 év.
  • A Prímaenergia Zrt. az adatkezelés során a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
  • A Prímaenergia Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Prímaenergia Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről az adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelő eljárási szabályok kialakításával.
  • A Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai
 • SuperShop pontok jóváírása a SuperShop pontfolyószámlán 

Levezési cím:3014 Hort Pf.:29; Cégjegyzékszám: 01-10-041837; Adószám: 10735590-2-44

 

 

 

 

 

 

 

Adminisztratív ügyekben (számlázás, ügyintézés, stb.) a központi ügyfélszolgálatunknál nyújthat be panaszt. A Panaszkezelés Szabályzata honlapunkról letölthető: https://www.primaenergia.hu/kapcsolat/Vevoszolgalat

Panaszbejelentés módja:

Levelezési cím:

Prímaenergia Zrt. 3014 Hort Pf.:29

E-mail:

vevoszolgalat@primaenergia.hu

Telefonszám:

06-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

Ügyintézési idő munkanapokon: hétfő, kedd, szerda 7:30-16:30; csütörtök 7:30 –19:00; péntek:7:30 – 15:00.

 

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Zengo Kft.

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.

honlap üzemeltetés

 

A Megrendelő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Prímaenergia Zrt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Prímaenergia Zrt. a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Prímaenergia Zrt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Megrendelő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Prímaenergia Zrt. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Megrendelő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Prímaenergia Zrt. a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Prímaenergia Zrt. a szükséges időtartamig megőrzi.

Megrendelő kérheti továbbá adatainak zárolását. A Prímaenergia Zrt. zárolja a személyes adatot, ha a Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Megrendelő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Prímaenergia Zrt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Prímaenergia Zrt. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a törlést a Megrendelő kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését 30 napon belül végzi el a Prímaenergia Zrt.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Megrendelő jogos érdekét nem sérti.

Ha Prímaenergia Zrt. a Megrendelő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Megrendelő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Prímaenergia Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben Prímaenergia Zrt. a Megrendelő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Megrendelő a Prímaenergia Zrt. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Prímaenergia Zrt. a Megrendelő adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

A Megrendelő a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:

Prímaenergia Zrt.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

E-mail:

adatvedelem@primaenergia.hu

 

A Megrendelő jogainak megsértése esetén a Prímaenergia Zrt. ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Megrendelő jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

A Felhasználó minden teljes 100 Ft vásárlási érték után jogosult 1 SuperShop pont gyűjtésére. A SuperShop pontok meghatározása termékszinten történik, nem pedig a kerekítéseket is tartalmazó vásárlási végösszeg alapján. Az egyes termékek esetében gyűjthető SuperShop pontok minden esetben a termékoldalon jól láthatóan és egyértelműen feltüntetésre kerülnek.

A telefonon történő gázrendelés esetén a Felhasználó nem jogosult SuperShop pontok jóváírására.. Kizárólag a Honlapon, valamint a Prímaenergia gázpalack OkosAPP Androidos és iOS mobilalkalmazásban leadott történő vásárlások után jogosult a Felhasználó a SuperShop pontok jóváírására.

A Honlapon valamint a Prímaenergia gázpalack OkosAPP Androidos és iOS mobilalkalmazásban leadott történő vásárlások után a pontok jóváírására csak az alábbi feltételek megléte esetén kerül sor:

 

 • a Felhasználó a „Kérem az X pont jóváírását a kártyámon” felirat előtt található jelölőnégyzetet bejelölte,
 • A vásárlás során kért jóváírható pontok a megrendelés elküldését követően ideiglenes jóváírásra kerülnek a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, tekintettel arra, hogy online megrendelés esetén a vásárlás, fizetés, a termék átvétele stb. térben és időben nem egyszerre történik. Az ideiglenesen jóváírt pontok a SuperShop pontfolyószámlán, a megrendelés elküldését követően zárolásra kerülnek, ami azt jelenti, hogy a Felhasználó az ideiglenesen jóváírt és egyben zárolt pontokat mindaddig nem tudja felhasználni a további vásárlásai során, amíg a zárolás feloldásra nem kerül. A zárolás feloldására abban az esetben kerül sor, ha a Felhasználó a megrendelésének értékét kifizette, illetve megrendelését átvette. Az átvételt követően 1-2 munkanapon belül kerülnek a zárolt pontok feloldásra és jóváírásra.
 • Megrendelésének értékét kifizette,
 • a megrendelt terméke(ke)t átvette,
  •  A gázfutár kiszállítási kötelezettsége emeletes épület esetén a főbejáratig, családi ház esetén a kertkapuig tart. Külterületi ingatlanok esetén csak akkor köteles bevinni a gázfutár a palackot az ingatlan területére, ha az útviszonyok ezt megengedik és a kiszállítás nem veszélyezteti a gázfutár és a szállító jármű épségét.

                v.          Hozzájárult az adatainak a továbbításához a SuperShop részére, valamint azok összevetéséhez a SuperShop adatbázis adataival, és ezen adatai egyeznek a SuperShop adatbázisban szereplő adatokkal.

A Gázrendelés oldalon ki kell választani a kívánt palackot. Az adatok megadását követően a Prímagázfutár felveszi a kapcsolatot és kiszállítja a palacko(ka)t. A tényleges vásárlás után 2 munkanapon belül jóváírjuk a gáztöltet vásárlás után járó SuperShop pontokat. Gázrendeléshez nincs lehetőség SuperShop pontot beváltani, csak pontjóváírás lehetséges.

Ha a Felhasználó az adatainak a SuperShop felé történő továbbításához és Szolgáltató általi kezeléséhez, illetve tárolásához nem járul hozzá, akkor a megrendelés alapján az adásvétel ugyan érvényesen létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között, azonban a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg.

A fenti feltételek teljesülése esetén a Szolgáltató a 1-2 munkanapon belül e-mailben értesíti a SuperShop-ot, hogy az ideiglenes pontok zárolása megszüntethető. Ez esetben a SuperShop az értesítéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 1 munkanapon belül feloldja a zárolást a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, melyek a feloldást követően felhasználhatóvá válnak.

A Felhasználó az adott vásárlásnak a SuperShop pont beváltásával kiegyenlített (rész)összege után nem jogosult SuperShop pont gyűjtésére.

A SuperShop kártya használatára, elvesztésére, cseréjére, illetve a SuperShop kártyának a Honlapon kívüli felhasználására a SuperShop Program Részvételi Feltételei irányadók, melynek rendelkezéseit a Felhasználó a SuperShop kártya igénylésekor magára nézve kötelező érvényűnek fogadott el.www.supershop.hu 

A Részvételi Feltételek a https://www.supershop.hu/reszveteli-feltetelek/ oldalon, A SuperShop Adatvédelmi nyilatkozata a következő oldalon érhető el.

 

 

 

Általános szerződési feltételek Príma Kupon értékesítésére 

 

1.      Definíció:

1.1. Príma Kupon: Fizetési eszköz, amely egy gázpalack töltet megvásárlására vagy a www.primanet.hu web áruházban lévő termékek megvásárláskor történő beváltására és annak kiszállítására jogosító többcélú bizonylat. A megvásárolható gáztöltet típusa:11,5 kg normál propán-bután. 

1.2. Vásárló: A Príma Kupont az értékesítő helyen megvásárló, kifizető és az átvevő személy. 

1.3. Prímagázfutár: A gázpalackot helyszínre szállító, a Príma Kupon érvényességét ellenőrző, és a gáztöltetről számlát kiállító Prímaenergia Zrt. alkalmazotti személy.

1.4. Príma Kupon kibocsátó: Prímaenergia Zrt.; Székhely:1117 Budapest, Alíz utca 3. Levezési cím:3014 Hort Pf.:29; Cégjegyzékszám: 01-10-041837; Adószám: 10735590-2-44

1.5. Értékesítő hely: Príma Kupon kibocsátó által megbízott harmadik fél, aki a kibocsátó nevében végzi a Príma Kupon árusítását a Vásárló részére.

1.6. Webáruház: a https://www.primanet.hu/ URL címen található online piactér.

 

  2.      A Príma Kupon érvényessége:

2.1. A Príma Kupon érvényessége a megvásárlástól számított 365 nap. A le nem vásárolt Príma Kuponok érvényessége automatikusan megszűnik.

2.2. A Príma Kuponok visszavásárlása, cseréje nem lehetséges.

2.3. A le nem vásárolt vagy elveszett Príma Kuponokból adódó károkért a Kibocsátó nem vállal felelősséget.

3.      Vásárlás menete:

3.1. A Vásárló jelzi az értékesítő hely részére vásárlási igényét, a kiszállítandó gázpalack töltet db számát és kiszállítási pontjának irányítószámát. Az igény jelzésekor az értékesítő hely online kapcsolatban leellenőrzi, hogy adott ponton elérhető-e a Príma Kupon szolgáltatás. Ha a Príma Kupon szolgáltatás nem elérhető, akkor a tranzakciót megszakítja.

3.2. Elérhető Príma Kupon szolgáltatás esetén az értékesítő hely a palack fizikai kiszállítási pontjának irányítószámát rögzíti és a Vásárló által megadott – lehetőleg mobil – telefonszámot. Az irányítószám és a telefonszám megadása kötelező! Ezen adatok hiányában a tranzakció nem végezhető el!

3.3. A Vásárló kifizeti készpénzben vagy bankkártyával, a rendelt palacktöltet ellenértékét az értékesítő hely részére. A Príma Kupon ellenértékének kifizetésével a Vásárló elfogadja a Príma Kuponra vonatkozó és mindenkor érvényben lévő Príma Kupon Általános Szerződési Feltételeket, mely szerint a 4. pontban a palack fizikai átadásakor köteles megadni a számlázási adatokat (számlázási nevét, számlázási címét és szükség esetén adószámát). Felek rögzítik, hogy a palacktöltet tárgyévi ára minden naptári év 2. hónapjától kezdődően az előző évre megállapított éves infláció mértékének megfelelően automatikusan módosulhat. Príma Kupon kibocsátó jogosult pótdíjat felszámítani az általa nem befolyásolható költségtényezők megtérülése céljából (pld: üzemanyag, nyersanyag, környezetvédelmi díjak emelkedése esetén). Az árváltozás hatályba lépését követően a palacktöltet már az új árakon kerül kiszámlázásra.

3.4. Az értékesítő hely kinyomtatja és átadja Vásárló részére a Príma Kupont 2 példányban (1 - Vásárló példánya, 2 - Prímagáz futár példánya), melyen a következő adatok szerepelnek: 3.4.1. Értékesítő hely neve, címe 3.4.2. Kibocsátó adatai 3.4.3. Termék neve- Príma kupon 3.4.4. Értékesített Príma Kupon azonosító száma 3.4.5. Rendelt palacktöltet cikkszáma és neve 3.4.6. Értéke 3.4.7. Vásárló által megadott szállítási hely postai irányítószáma 3.4.8. Vásárló által megadott telefonszám 3.4.9. Príma Kupon érvényességi ideje 3.4.10. Príma Kupon készítésének dátuma

3.5. A vásárlás sikeres létrejöttének elismeréseként a Vásárló köteles az értékesítő hely által kinyomtatott Príma Kupon értékesítő hely példányát aláírásával ellátni.

4.      Príma Kupon alapján megrendelt palack töltetek kiszállítása:

4.1. A megvásárolt Príma Kuponon feltüntetett telefonszámon a területileg illetékes Prímagázfutár a megvásárlástól számított 24 órán belül munkaidőben (H-P 8.00-16.00 óra között) felhívja a megadott telefonszámot. Amennyiben csak üzenetrögzítő jelentkezik be, akkor hangüzenetet hagy. Ha nincs üzenetrögzítő szolgáltatás a Vásárló telefonszámához rendelve, akkor SMS-t küld (csak SMS képes telefonszámok esetén - mobilszám), melyben közli közvetlen mobiltelefonszámát. 

4.2. Amennyiben sikeresen megtörtént a kapcsolatfelvétel, a Prímagázfutár az előre egyeztetett időpontban (munkanapokon H-P 8.00-16.00 óra között) a telefonon történt kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül kiszállítja a Vásárló által megadott címre a gázpalack töltetet.

4.3. A szállításkor átadja a gázpalack töltetet és elveszi a csere üres palacktestet, valamint elkészíti és átadja a számlát a Prímagázfutár a Vásárló részére, miután beazonosította a Vásárló által megadott Príma Kupon azonosító szám megadásával, melyet a Vásárló a Prímagázfutárnál lévő POS terminálon keresztül köteles megadni.

4.4. Amennyiben a Vásárló nem tud adni a megrendelt palacktípus szerinti üres palacktestet, vagy nem tudja megadni a palacktöltet szerinti Príma Kupon azonosító számát, a Prímagázfutár megtagadja a palacktöltet átadását.

4.5. A gázfutár kiszállítási kötelezettsége emeletes épület esetén a főbejáratig, családi ház esetén a kertkapuig tart. Külterületi ingatlanok esetén csak akkor köteles bevinni a gázfutár a palackot az ingatlan területére, ha az útviszonyok ezt megengedik és a kiszállítás nem veszélyezteti a gázfutár és a szállító jármű épségét.

5.      Príma Kupon beváltása online webáruházban

5.1. A prímakupon a www.primanet.hu webáruházban is beváltható. A kupon felhasználható a webáruházban kapható összes termékre és szállítási költségre is.

5.2. Fizetési módként csak utánvét, vagy előre utalás lehetséges ezeknél a rendeléseknél. Príma Kupon webáruházi beváltásakor egyidejűleg Supershop pontbeváltást nem lehet érvényesíteni.

5.3. A Príma Kupon beváltása a webáruházban csak telefonon történhet. A kuponbeváltáshoz a PrimaNet.hu vevőszolgálatot kell hívni a +3612099936-os telefonszámon.

5.4. A beazonosításhoz a kuponon szereplő adatok közül az alábbi háromra van szükség: a) Kupon azonosító szám b) Kupon vásárláskor megadott telefonszám c) Kupon vásárláskor megadott irányítószám

5.5. Csak mindhárom adat helyes megadását követően fogadjuk el a kuponbeváltást.

5.6. A Príma Kuponnal felhasznált vásárlás összege minimálisan a kupon névértéke. Egy Príma Kupont csak egy vásárláshoz lehet felhasználni. A Príma Kuponból részösszeg felhasználására nincs lehetőség. A Príma Kupon készpénzre nm váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.. A Príma Kupon más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.

5.7. A PrímaNet.hu webáruházban felhasznált Príma Kupont a felhasználás után sem palackvásárlásra, sem a webáruházban már nem lehet újra felhasználni.

6.      Reklamáció, jogviták rendezése:

6.1. A palacktesttel és gáztöltettel kapcsolatban a házhozszállítást végző Prímagázfutárnál élhet a Vásárló reklamációs jogával. Palack reklamációt a Palackreklamációs jegyzőkönyv kitöltésével, a vásárlási bizonylat (Príma Kupon) és a záró fólia bemutatása esetén áll módunkban kivizsgálni. 

Panaszügyintézés ideje: hétköznapokon 8:30-16:30 óra között. Adminisztratív ügyekben (számlázás, ügyintézés, stb.) a központi ügyfélszolgálatunknál nyújthat be panaszt. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

Levelezési cím:

Prímaenergia Zrt. 3014 Hort Pf.:29

E-mail:

vevoszolgalat@primaenergia.hu

Telefonszám:

06-80/45-50-50

Ügyintézési idő munkanapokon: hétfő, kedd, szerda 7:30-16:30; csütörtök 7:30 –19:00; péntek:7:30 – 15:00

 

A Webáruházban beváltott Príma Kuponnal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat és reklamációkat a PrimaNet.hu ügyfélszolgálata válaszolja meg:

Ügyintézési idő: Hétfőtől csütörtökig 8:00 - 16:00, pénteken 8:00 - 15:30. Telefonszám: +36-1-209-9936 E-mail: vevoszolgalat@primanet.hu

6.2. A Prímaenergia Zrt. a kifogás 5.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül - érdemben válaszol Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: amennyiben a Prímaenergia Zrt. és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Prímaenergia Zrt.- vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva vásárló számára:

6.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, 6.3.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 6.3.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

6.4. A mindenkor hatályos Príma Kupon Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a weboldalra aljára görgetve, a Dokumentumok között, valamint az értékesítő helyek központi honlapján.

 

7.      ÁSZF hatálya, módosítása:

7.1. Az Általános Szerződési Feltételek 2015.07.01 napjától lépnek hatályba.

7.2. A Prímaenergia Zrt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első Príma Kupon vásárlás alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben.

 

8.      Adatvédelmi rendelkezések

8.1. Felek megállapítják, hogy közöttük szerződéses jogviszony fennállta okán bizonyos adatok cseréje történik, melynek során a Prímaenergia Zrt. és értékesítő hely a másik fél adatait kezeli. A Prímaenergia Zrt. jogosult az adatkezelésre.

8.2. Vásárló adatai személyes adatnak minősülnek. A Prímaenergia Zrt. által kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, irányítószám, (mobil)telefonszám, amelyeket a kereskedelmi, adminisztrációs és logisztikai nyilvántartás, fogyasztói elégedettség vizsgálat érdekében tart nyilván és kezel a Prímaenergia Zrt.

8.3. Az adatkezelés célja: a szerződéses kötelezettségek teljesítése illetve azok elősegítése, a vásárlás dokumentálása, megrendelés teljesítése, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

8.4. Az adatkezelés jogalapja a Vásárló önkéntes hozzájárulása. A Príma Kupon vásárlásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

8.5. Az adatkezelés időtartama a számviteli előírások alapján 8 év.

8.6. A Prímaenergia Zrt. az adatkezelés során a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Cégnév

Cím

Tevékenység

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

Príma Kupon árusítás

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Príma Kupon árusítás

Lapker Zrt.

1097 Budapest, Táblás utca 32.

Príma Kupon árusítás

Scale Research Kft.

1074 Budapest, Dohány utca 12-14. V.em

fogyasztói elégedettség vizsgálat

8.7. A Prímaenergia Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Prímaenergia Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről az adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelő eljárási szabályok kialakításával.

8.8. A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Prímaenergia Zrt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Prímaenergia Zrt. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Prímaenergia Zrt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Prímaenergia Zrt. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Prímaenergia Zrt. a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Prímaenergia Zrt. a szükséges időtartamig megőrzi. Vásárló kérheti továbbá adatainak zárolását. A Prímaenergia Zrt. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Prímaenergia Zrt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A Prímaenergia Zrt. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a törlést a Vásárló kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését 30 napon belül végzi el a Prímaenergia Zrt. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való .ekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. Ha Prímaenergia Zrt. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Prímaenergia Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Amennyiben Prímaenergia Zrt. a Vásárló tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Vásárló a Prímaenergia Zrt. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Prímaenergia Zrt. a Vásárló adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.  

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:

Prímaenergia Zrt.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

E-mail:

adatvedelem@primaenergia.hu

 

A Vásárló jogainak megsértése esetén a Prímaenergia Zrt. ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Vásárló jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Adatvédelem

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-SZ: 07.00-16.30, CS: 07:00-19:00, P: 07:00-15:00