Információk

Impresszum

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.primaenergia.hu

Jelen dokumentum tartalmazza a Prímaenergia Zrt. mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.primaenergia.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlap igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely a kezdőoldalon közvetlenül elérhető.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név:

Prímaenergia Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Alíz utca 3.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

Képviselő:

Morvai Tamás elnök- vezérigazgató

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-041837

Bejegyző cégbíróság: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

10735590-2-44

E-mail címek:

primaenergia@primaenergia.hu

vevoszolgalat@primaenergia.hu

Telefonszámok:

+36 1 209 9900 

+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

 

1. HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1.1. Igénybevétel feltételei 

 1.1.1. A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.  

 1.1.2. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.


1.2. Felelősség 

 1.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 1.2.2. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.  

 1.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.  

 1.2.4. A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.  

 1.2.5. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

 1.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 

 1.2.7. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


1.3. Szerzői jogok 

 1.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért. 

 1.3.2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. 

 1.3.3. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

 1.3.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.primaenergia.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.  


 2. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

2.1. Panaszügyintézés helye Felhasználó a Szolgáltató Honlapon tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:

Prímaenergia Zrt., 1117 Budapest, Alíz utca 3.

Telefonszám:

+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

E-mail:  

vevoszolgalat@primaenergia.hu

2.2. Panaszügyintézés módja Szolgáltató, a kifogás 

2.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket. 

 2.3. Panaszügyintézés ideje Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 2.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:30-16:30 óra között fogadja. 

 2.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára: -    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,  -    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése; -    Bírósági eljárás kezdeményezése.


3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

3.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át. Kapcsolat Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése vagy észrevétele van Szolgáltató Honlapjával kapcsolatban, Szolgáltató ügyfélszolgálatával, az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni: Prímaenergia Ügyfélszolgálat:

Név:

Prímaenergia Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Alíz utca 3.

Levelezési cím:

3014 Hort, Pf.29.

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-041837

Bejegyző cégbíróság: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

10735590-2-44

E-mail címek:

primaenergia@primaenergia.hu

vevoszolgalat@primaenergia.hu

Telefonszámok:

+36 1 209 9900 

+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.09.06.

Adatvédelem

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00