Hírek és aktualitások

Facebook nyereményjáték szabályzat 10.21.

Prímaenergia Zrt.  Facebook nyereményjáték

 Részvételi- és játékszabályzata

 

1. Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Nyereményjáték szabályzat”) bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője Prímaenergia Zrt.. (1117 Budapest, Alíz utca 3..; a továbbiakban: „Szervező”)

 

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal és  magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy részt vehet (a továbbiakban: „Játékos”).

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

3. A Játék menete:

3.1. A Szervező a Játékot a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/primaenergia/) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2022. október 21. 17:00tól- 2022. október 24. (23:59ig) tart.  

3.3. A Játékban való részvételhez a Prímaenergia Zrt. Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott poszthoz kell hozzászólást írni. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 2 db Prímaenergiás póló kerül kisorsolásra. (a továbbiakban: „Nyeremény”)

3.4. A nyeremény sorsolására 2022. október 25-én 12:00-kor kerül sor számítógépes sorsolással. Szervező a https://socialwinner.besocial.hu/ oldal segítségével 2 nyertest, és 2 pótnyertest sorsol ki. Nyerteseket a Szervező legkésőbb 2022. október 26. napján privát Facebook üzenetben értesíti, illetve a Nyertesek nevét közzéteszi az Prímaenergia Zrt. Facebook oldalán. Az a Nyertes, aki a Szervező által küldött Facebook üzenetre a sorsolástól számított 3 munkanapon belül nem válaszol, a Játékból kizárásra kerül és a nyeremény átadását a Szervező a tartaléknyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyereményt postai úton küldjük ki a szerencsés Nyerteseknek.

 

4. A Nyeremény

4.1. A Játékos –1 db Prímaenergiás pólót kap ajándékul.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

4.3. A Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget és - amennyiben a Nyeremény postai úton kerül megküldésre - a belföldi postázás költségeit a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény átadásán, illetve a nyeremény szolgáltatás biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

4.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse, illetőleg a Nyereményt más, egyező, vagy azt meghaladó értékű nyereménnyel helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Nyereményjáték szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Prímaenergia Zrt. hivatalos Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

4.5. A Szervezőt a Nyeremények kapcsán közvetlenül szavatossági kötelezettség nem terheli.

 

5. Moderálás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által a Játékban közzétett kommentet, vagy egyéb tartalmat (a továbbiakban: „Felhasználói tartalom”) moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan Felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek, oda nem illőnek talál (különös tekintettel a Szervező jóhírnevét vagy gazdasági érdekeit sértő Felhasználói tartalomra), és a Játékost kizárja a Játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos Felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a Felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított Felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy jogsérelemért.

 

6. A nyeremény átvételének feltételei:

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben keletkezett károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt kizárólag a Nyertesnek adja át. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a Prímaenergia ZRT hivatalos Facebook oldalán nyilvánosan közölje a Nyertes nevét.

6.2. A Nyertes a Nyereményt postai úton kapja meg.

6.3. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt a kapcsolatfelvételről számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás tartaléknyertese válik jogosulttá az adott Nyereményre.

 

 

 

7. Szervező jogai

7.1. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a Játék esetleges hibáiból fakadó, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.

7.2. Szervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldal (ideértve a Szervező oldalát és a Játékos profilját is) bármely okból időszakosan nem érhető el, vagy hibásan működik.

7.3. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel során Nyereményjáték szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Nyereményjáték szabályzat megszegése esetén a Játékos kizárásra kerül.

 

9. A Nyereményjáték szabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a Játékban való részvételével, azaz kommentjének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

10. Záró rendelkezések

10.1. A Játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá. A Játék szervezésében a Facebook nem vesz részt és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a Játékkal kapcsolatban a Játékosok felé semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak.

10.2. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.

10.3. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Nyereményjáték szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel. A Játékos által megadott információk csak a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva.

10.4. Amennyiben a jelen Nyereményjáték szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Nyereményjáték szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Nyereményjáték szabályzat érvénytelen rendelkezése helyébe a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó kikötése lép.

 

11. Információkérés

A Játékkal kapcsolatos további információkért kérjük az marketing@primaenergia.hu címre.  

 

 

Adatvédelmi tájékoztató a Játék lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

 

Szervező tájékoztatja, hogy a Játék lebonyolítása során a Játékosok személyes adatait kezeli.

 

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, továbbá a nyertes személyek esetében a nyertesek értesítése, a nyeremény átvételének lehetővé tétele, a nyertesek nevének közzététele, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

 

A kezelt adatok köre: a nyereményjátékban való részvételi jogosultság igazolására a Játékos Facebook profilja, nyertes játékos esetén e-mail cím, név, telefonszám, lakcím.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos Játékban való részvételével kifejezett önkéntes hozzájárulása, valamint a Szervező és Játékosok azon jogos érdeke, mely a sorsolás eredményének közzétételéhez és az arról való értesüléshez fűződik.

 

Játékos adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Adatkezelő a Szervező, a Játék során adatfeldolgozót Szervező nem vesz igénybe.

A nyertes Játékos nevét a sorsolást követően Szervező nyilvánosságra hozza.

 

A nyertes azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

 

Adatbiztonság:

 

A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről az adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelő eljárási szabályok kialakításával.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A személyes adatokat Szervező a Játékos által történt megadásától a nyertesek kisorsolását követő hetedik nap végéig, a pótnyertesek esetében négy hétig, nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli.

 

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

 

Játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, saját magára vonatkozó személyes adatokról. Szervező Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékosra vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

Játékos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számítva legfeljebb 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

 

Játékos kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szervező zárolja a személyes adatot, ha Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Szervező törli a személyes adatot, ha Játékos hozzájárulását visszavonja, ha kezelése jogellenes, a törlést Játékos kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését legfeljebb 30 napon belül végzi el a Szervező.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Játékost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Játékos jogos érdekét nem sérti.

 

Ha Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben Szervező a Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a Játékos a Szervező meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Szervező a Játékos adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

A Játékos a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Prímaenergia Zrt, 3014 Hort, Pf. 29., adatvedelem@primaenergia.hu.

A Játékos jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Játékos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36(1)391-1400; fax: +36(1)391-1410; e-mail) fordulhat.

 

 

Budapest, 2022.10.21.                                                                               Szervező 

10 21

Prímaenergia termékek

Ismerje meg legnépszerűbb termékeinket!

Háztartási, ipari, turista és motorikus gázpalackok lakossági fogyasztóknak, vendéglátóknak, mezőgazdasági és ipari cégeknek

Részletek

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00