Vevőszolgálat06-80/45 50 50

„PB-palackkal 186 X jól jár!” - nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

A 2017. május 22. – június 18. között zajló Prímaenergia Coop nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója és játékszabályzata érhető el innen. 

1. A nyereményjáték szervezője

A Primaenergia Zrt. (székhely: Budapest, Budafoki út 56, 1117, cégjegyzékszám: 01 10 041837, adószám: 10735590-2-44) - továbbiakban mint Szervező – nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez „PB-palackkal 186 X jól jár!” néven.

 

2. A nyereményjáték menete

2.1 Részvétel a nyereményjátékban

A Nyereményjátékban kizárólag az 6.3. pontban foglalt személyi feltételeknek megfelelő devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy (Játékos) vehet részt, aki a Nyereményjáték időtartama alatt bármely magyarországi Prímaenergia Coop gáz értékesítő pontján megvásárolt 11,5 kg-os háztartási Prímaenergia PB-gázpalack zárófóliájának kódját, saját nevét és lakcímének helységnevét elküldi SMS-ben a megadott formátumban a +36-70/7177-200 nem emelt díjas telefonszámra. Az SMS beküldésre és az SMS tartalmára együttesen jelen szabályzat a továbbiakban Pályázatként hivatkozik.

Egy zárófólia kódot csak egy alkalommal lehet beküldeni.

A Játékos egy Pályázattal a nyereménysorsolásban egyszer vesz részt. Minél több különböző zárófólia kódot küld be a Játékos, annál több Pályázattal vesz részt a nyereménysorsoláson.

A zárófólia kódja négy betűvel kezdődő és 3+8 számmal folytatódó egyedi karaktersorozat, amely a fóliára nyomtatva található.

A beküldendő SMS formátuma:

         fóliakód*név*helységnév

SMS példa:

HPEP115-00540001*Minta Géza*Budapest

 

2.2 Nyeremények és a sorsolás menete

2.2.1 Nyeremények

A sikeres Pályázatokat beküldők között tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra, összesen 6 db fődíj (hűtőszekrény), 60 db kézi mixer és 120 db szendvicssütő.

2.2.2 Nyereményjáték menete és sorsolás

A nyereményjáték nyereményeinek kisorsolása és a fődíjak kisorsolása is egyszerre, a teljes nyereményjáték befejezése után történik.

Egy Pályázattal csak egy alkalommal lehet nyerni tehát a nyertes Pályázatok nem vesznek újra részt a fődíj sorsolásában. Egy Játékos több Pályázattal jogosult több tárgynyereményre (illetve növelheti esélyeit).

A nyertes Pályázatok sorsolása a Nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beérkezett Pályázatok közül közjegyző jelenlétében történik a nyereményjátékhoz készült sorsolószoftver segítségével. A sorsolás a nyeremények számának megfelelően 186 db nyertes Pályázatot eredményez. A sorsolás eredményéről jegyzőkönyv készül.

A sorsolás helyszíne:

1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/B. I. em. 5. szám

(Dr. Ligeti Erika közjegyző irodájában)

A sorsolás időpontja: 2017. június 20. 14:00.

 

2.2.3 Pótnyertesek

A sorsolás során 50 db pótnyertes is kisorsolásra kerül. Az 50 db pótnyertes egyetlen közös listában szerepel külön csoportosítás nélkül.

Amennyiben a sorsolásban egy nyertes Játékos

-      kizárásra kerül, mert nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek,

-      vagy az értesítéstől számított 14 napon belül a Nyereményjátékban használt telefonszámon nem elérhető (és így a Nyeremény részére nem átadható),

-      vagy a Játékos nem tudja bemutatni a termék eredeti zárófóliáját, amely a nyertes Pályázatában szerepelt

-      vagy személyi adatai (név, lakcímének helységneve, születési idő) nem egyeznek meg a Pályázatában szereplővel

akkor a kisorsolt pótnyertesek közül az első minősül nyertesnek, további kizárt nyertesek esetén pedig a soron következő pótnyertes(ek). Amennyiben a pótnyertes sem felel meg valamely feltételnek a fenti felsorolásból, abban az esetben a soron következő pótnyertes minősül nyertesnek mindaddig, amíg érvényes pótnyertes nem található. Amennyiben elfogytak a pótnyertesek, az adott nyeremény nem kerül kiosztásra.

A pótnyertesek a felmerülő kizárások sorrendjében sorban kerülnek felhasználásra, a pótnyertesek nyilvántartását Szervező végzi.

 

3. A nyereményjáték időtartama és résztvevő üzletek köre

A nyereményjáték 2017. május 22. 0:00:00-tól 2017. június 18. 23:59:59-ig tart. Az ezt megelőzően vagy ezt követően beküldött Pályázatok érvénytelenek.

A megadott befejezési időpontra a Pályázatnak be kell érkeznie a nyereményjáték SMS számára. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjátékot működtető rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

A promócióban a Magyarország területén lévő összes Prímaenergia Coop gáz értékesítő pont részt vesz. A Coop gáz értékesítő pontok listája megtalálható a www.primaenergia.hu weboldalon.

 

4. Nevezési és részvételi feltételek

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi- és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti.

Internetről vagy vezetékes telefonról küldött vagy egyéni azonosításra alkalmatlan (pl. egyedi telefonszámot nem tartalmazó) SMS-t nem fogadunk el. A Nyereményjátékban kizárólag hazai mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt.

A játék folyamán egy fóliakód csak a legelső (sikeresen beküldött) Pályázatban fogadható el, a második vagy többszöri felhasználási kísérlet érvénytelen pályázatnak minősül.

A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlás esetén több érvényes Pályázat elküldésével növelhetik.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Játékos a nyertes Pályázatában szereplő zárófóliával rendelkezzen. Ha ez nem teljesül, a Szervező a pótnyertesek közül a soron következőnek adja át a nyereményt.

A Pályázat beküldése során megadott hibás adatokból kifolyólag keletkező hibákért, károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

 

5. A nyertes Játékosok értesítése, a nyeremények átvétele

5.1. A Játékosok Pályázatuk beküldése után válasz SMS-ben értesítést kapnak a mobiltelefonjukra a Pályázat feldolgozásának sikeréről, vagy sikertelen Pályázat esetén a hiba jellegéről.

5.2. A Nyereményjátékban a sorsolást követően a nyertes Játékosokat Szervező megbízottja a Pályázat során használt telefonszámon, a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti. Ezt követően a játékosnak a kapott értesítő SMS-nek megfelelően a vevoszolgalat@primaenergia.hu címre kell elküldenie a vásárlást igazoló zárófóliáról készült fotót, születési idejét és az ajándék átvételéhez szükséges szállítási címet.

5.3. A Nyereményjáték lezárása után a nyertes Játékosok nevei a www.primaenergia.hu honlapon kerülnek közzétételre.

5.4. Amennyiben a Játékos a zárófóliáról készült fotót, születési idejét és az ajándék átvételéhez szükséges szállítási címet nem küldi be a vevoszolgalat@primaenergia.hu e-mail címre a kiértesítést követő 30 napon belül, úgy a Játékos kizárásra kerül minden nyertes Pályázata szempontjából és a soron következő pótnyertes minősül Nyertesnek.

5.5. A nyertes Játékos köteles elősegíteni, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. A Szervező terhére nem róható fel, ha a nyeremény időbeni átadása a nyertes Játékos együttműködési kötelezettségének megszegése miatt hiúsul meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a megjelölt határidőn belül egyszeri kiküldési alkalommal tudja biztosítani.

 

6. Egyéb feltételek

6.1. Amennyiben a Vásárló nem a saját maga által előfizetett mobiltelefon-szolgáltatást veszi igénybe a Nyereményjátékhoz, annak kezdete előtt az Előfizető hozzájárulását kell kérnie. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, az előfizetői-felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és vele közreműködők mindennemű felelősségét kizárja.

6.2. A Játékos Pályázatának hiányosságáért vagy hibájáért (pl. kódelírás, téves vagy nem valós adat) a Szervező és vele közreműködők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

6.3. A Nyereményjátékban kizárólag azon Játékos vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

-      18. évét betöltött

-      devizabelföldi

-      cselekvőképes magyar állampolgár

-      természetes személy

-      nem tartozik a Prímaenergia Zrt., a Coop Hungary Zrt., a Gold Communications Kft., Bip Communications Kft., valamint a promócióban részt vevő üzletek munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott „hozzátartozó”-i körébe.

6.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezésre kerülő promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

6.5. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó mindennemű adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és az adó megfizetésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.6. A nyereményjátékban történő részvételhez szükséges SMS küldésének díja a Játékost terheli. A nyereményjátékhoz használt központi telefonszámra küldött SMS-ek alapdíjas SMS-ként kerülnek elszámolásra a Játékos saját mobilelőfizetésének feltételei szerint. A Szervező által küldött értesítések (pl. válaszüzenetek, hívások) díjai a Szervezőt terhelik.

6.7. A nyertes Játékosok által a megadott, beküldött postázási címre vonatkozó információk hiányossága vagy hibája miatt a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért a Szervezőt felelősség nem terheli, míg a kézbesítés során a nyereményekben keletkezett esetleges károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a felelős.

6.8. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

6.9. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.primaenergia.hu internetes oldalon. További információkért a Primaenergia Zrt. vevőszolgálata a 06-80/45 50 50 számon és a vevoszolgalat@primaenergia.hu e-mail címen érhető el.

6.10. A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

7. Adatvédelem

7.1. A Játékos a Pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott személyes adatait a Szervező kezelje és az adatkezelés céljának megfelelően a nyereményjátékban közreműködő cégeknek átadja. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása és a nyeremények átadása.

7.2. A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait: nevét, lakcímét (csak helység vagy település) és nyereményét a Szervező weboldalán minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés legfeljebb a célhoz szükséges ideig tart.

7.3. Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) alapján jár el. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is.

7.4. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró közreműködő cégek szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzik. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a Szervező kezelje, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az adatkezelőtől a következő e-mail vagy postai címen: vevoszolgalat@primaenergia.hu vagy 1117 Budapest, Budafoki út 56. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos a személyes adatainak törlését a Játék befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt kéri, ez a Játékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a Játékos személyes adatai nélkül a Játék nem bonyolítható le. Az adatok feldolgozását a Szervező, az SMS-ek fogadását és viszontválaszok küldését a Bip Communications Kft. végzi.

Adatkezelési azonosító: NAIH-120456/2017.

 

Budapest, 2017. május 22.

Prímaenergia Zrt.

Szervező