Vevőszolgálat06-80/45 50 50

Utólagos csatlakozás

A gázigénylő illetve a felhasználó, vagy megbízottja elosztó vezetéki kapacitás igényét az ügyfélszolgálaton elérhető, vagy az előzetes tájékoztatással megküldött csatlakozási adatlap kitöltésével és aláírásával, az abban meghatározott adatok megadásával jelentheti be. 

A csatlakozási adatlap elérhető a letölthető dokumentumok menüpontban.

Az igénybejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

 • a gázigénylő, vagy felhasználó adatai, elérhetősége (telefonszám, faxszám, e-mail cím), természetes személy esetén a neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, születési ideje, gazdálkodó szervezet esetén a neve, a székhelye és adószáma,
 • a felhasználási hely megnevezése,
 • az igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség.


Az igénybejelentéshez csatolni kell:

 • az ingatlan tulajdonjogát igazoló, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, és hivatalos helyszínrajzát,
 • nem tulajdonos bejelentő (pl. bérlő) esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.


Amennyiben az igény kielégíthetőségének elbírálásához szükséges a Prímaenergia Zrt., jogosult további adatok és dokumentumok benyújtását kérni (pl.: szolgalmi jog).


Amennyiben az igénybejelentés hiányos, illetve az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 15 napon belül értesíteni kell.


Új gázigény esetén a Prímaenergia Zrt. kéri az ellátandó ingatlan használati jogcímének igazolását, nem tulajdonos igénylő (pl. bérlő) esetén a tulajdonos hozzájárulását.


A felhasználó részére adott előzetes tájékoztatás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az előzetesen közölt igénybejelentő jogosultságának és adatainak visszaigazolása,
 • az előzetesen megadott gázfelhasználás helyének, céljának visszaigazolása,
 • az előzetesen közölt gázigény adatainak visszaigazolása (kapacitásigény, valamint mennyiségek évi, vagy havi bontásban),
 • az ellátás műszaki megoldása, feltételei,
 • a várható költségek,
 • a gázigénylő feladatai (csatlakozási és szolgáltatási szerződés megkötése, csatlakozó vezeték és felhasználói rendszer megvalósítása),
 • idegen ingatlan igénybevételének szükségessége,
 • a tulajdonjog, illetőleg a tulajdonjogi határ rögzítése,
 • a gázelosztó vezeték (leágazó, elosztó) létesítésének egyéb feltételei.


Az előzetes tájékoztatásért és a felhasználó igénybejelentésére adott ajánlatért a Prímaenergia Zrt. díjat nem számíthat fel. Az előzetes tájékoztatásban megadottak az engedélyes oldaláról nem minősülnek ajánlatnak, az abban foglaltak tájékoztató jellegűek, a Prímaenergia Zrt.-re nézve kötelezettséget nem jelentenek. Hatósági eljárás során az előzetes tájékoztatóban foglaltak esetleges felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A felhasználó kérésére kizárólag építésügyi engedélyezési eljáráshoz kiadott nyilatkozat előzetes tájékoztatásnak minősül.