Vevőszolgálat06-80/45 50 50

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat hivatalos tájékoztató

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról kiadott hivatalos tájékoztató.

Archiv:2015-07-20

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet 1.§-a szerint a felhasználó, vagy az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg köteles elvégeztetni.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Prímagáz Zrt. 2015. évben az aktuális mérőcserével egy időben tervezi elvégezni a telekhatáron belüli gázvezetékek és gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A tervezett felülvizsgálat időpontja: 2015. 09. 15.- 2015. 10. 15.

A felülvizsgálatok elvégzésének ütemezését Prímagáz Zrt. nevében a megbízott alvállalkozó végzi a felhasználókkal történő időpont egyeztetések alapján.

A Prímagáz Zrt. a 19/2012.(VII.20.) NGM rendelet előírásai alapján ad megbízást a felülvizsgálat elvégzésére feljogosított szakembernek. A szakember fényképes igazolvánnyal, vagy megbízó-levéllel igazolja, hogy jogosult a vizsgálat elvégzésére.

Amennyiben a felülvizsgálat elvégzését igényli, kérjük, hogy a mellékelt megrendelőlapot szíveskedjen kitölteni és a Prímagáz Zrt. címére eljuttatni! (3014 Hort, Pf.: 29., vagy primagaz@primagaz.hu)

Ezúton bocsátjuk rendelkezésükre a kötelező műszaki- biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályi előírásokból összeállított kivonatot.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyakoribb kérdésekről, válaszokról a honlapunkon (https://www.primagaz.hu/magunkrol/falugaz/felulvizsgalati_kotelezettsegek) tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések karbantartása, vagy időszakos felülvizsgáltatása az ingatlantulajdonos, vagy felhasználó kötelezettsége!

Ennek megfelelően, amennyiben a felülvizsgálat során hiba, hiányosság kerül megállapításra, ezek elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Erre tekintettel a Felhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy ő maga az ingatlan tulajdonosa, vagy annak jogszerű képviselője. A valótlan adatok megadásából eredő esetleges károk kapcsán a gázelosztót semmilyen felelősség nem terheli!

KIVONAT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBÓL

Kivonat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényből:
GET 3. § E törvény alkalmazásában:

4. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

18. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

GET 89.§ (6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza.

(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.

Kivonat a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletből:
2. § (2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az ingatlantulajdonosnak a felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A jegyzőkönyvet az ingatlantulajdonos köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni.
A földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.

(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5) Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyon-biztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a felhasználót a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a jogszabályi előírások változhatnak, így kérjük, hogy a jogszabályváltozásokat folyamatosan kísérjék figyelemmel!

További információt itt talál: 

https://www.primaenergia.hu/magunkrol/falugaz/felulvizsgalati_kotelezettsegek

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelő dokumentuma itt tölthető le: